Zde Vám budeme přinášet informace týkající se  vody a kanalizace v naší obci.

--

Leden 2014

ZLEPŠENÍ  KVALITY PITNÉ VODY V ČESKÉ OLEŠNÉ

Zpráva odevzdaná na MÚ Strmilov 

Reagujeme na opět zhoršený stav pitné vody v České Olešné , který je podle nás i podle pana Nezdary způsoben průnikem kontaminované povrchové vody do spodních vrstev , kde znečišťuje prameny spodních vod.

Proto navrhujeme , neprodleně zahájit jednání s uživatelem pozemků ( ZD Popelín) , který sousedí s pozemkem , na kterém se nachází zdroj pitné vody. A žádat zatravnění spodní části pozemku parcelní číslo 2119, tak jak je vyznačeno na přiložené mapce. Travní drn s mohutným kořenovým systémem slouží jako přirozená filtrace povrchových vod stékajících z kopce do uložiny , kde jsou prameny spodních vod.

                A neméně důležité je upozornit představitelstvo družstva na důsledném dodržování ochraného pásma okolo zdroje podzemních vod , kde je zakázáno aplikovat hnojiva a chemické přípravky na ochranu rostlin. Doposud se tak bohužel neděje.

                Dále je nutné odstranit poruchu melioračních systémů a to zhruba uprostřed parcely č. 2119, kde od roku 2011 vytéká z ucpaného hlavního řadu velké množství vody na povrch pole ,kde se znečišťuje a nekontrolovatelně stéká až dolů , kde opět zasakuje a ohrožuje prameny. Stejný problém je i na pozemku p.č. 2077 ( pod vodojemem) , kde nefungující meliorační větev vyvěrá na povrch a rozmáčí obecní cestu až k panu Staňkovi a Urbanovi.

                Věříme, že tato nenáročná opatření by znamenala velké zlepšení v kvalitě pitné vody  a zároveň k omezení nadměrných dávek chemických prostředků nutných k desinfekci pitné vody pro všechny obyvatele v  České Olešné .--

Na základě rozhodnutí odboru životního prostředí  Městského úřadu v Jindř. Hradci byla provedena čerpací zkouška vydatnosti pramene pitné vody  s výsledkem 30 m3 vody za 24 hodin.

Což plně dostačuje průměrnému dennímu odběru v obci  20 m3 za den. 

-- 

 Okolo prameniště začala firma p.Nezdary opravovat meliorační kanály v okolí studně , aby se co nejvíce povrchové vody odvedlo z okolí pramene . Při rozmrzání terénu se kvalita vody zhoršuje.

Doufáme , že se tímto zásahem zase trochu kvalita vody zlepší.

--

 

Městským úřadem Strmilov byla vydána obecně závazná vyhláška kterou se stanovuje , pokud dojde k přerušení dodávky pitné vody v obci , tak bude do 8. hodin od poruchy zajištěn náhradní zdroj pitné vody a to na návsi před obchodem.

 

Tam bude zbudován havarijní hydrant.


--

Pro zlepšení kvality vody byla vybudovaná sběrná stoka povrchové vody u obecní studny. Dále byl udělán nově přepad z obecní studny na pravidelný odtok vody a byl vyveden do nové stoky. Studna byla vypuštěna a znovu napuštěna a nyní je ve studni čistá voda .Okolí studny bylo upraveno . Viz několik fotek . Těšíme se na další výsledky vody a uvidíme ,jestli tyto úpravy byly účelné a napomohou k dobré kvalitě pitné vody.

 

P1050380.JPG (originál)P1050381.JPG (originál)

P1050385.JPG (originál)P1050386.JPG (originál)

P1050382.JPG (originál)P1050383.JPG (originál)P1050387.JPG (originál)Kontakt

Osadní výbor- knihovna
Česká Olešná 378 53

Oblíbené odkazy

OSADNÍ VÝBOR

Složení zastupitelů OV Č.Olešná

Činnost osadního výboru

Zápisy ze zasedání osadního výboru

Fotokronika 

Knihovna + akce 

Firmy v obci

Vše o vodě  v obci

Strmilovské noviny

 Aktuální kurzy a počasí

 Odkazy na jiné stránky

 Plánovací kalendář

Sběrný dvůr

TOPlist