Souhrn usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 2.12.2010

  • Datum: 06.12.2010

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje změnu částky za vodné a stočné odváděné městu Strmilov na obnovu vodohospodářského majetku takto: Vodné = 5,- Kč/m3, stočné = 5,- Kč/m3 – celkem tedy 10,- Kč/m3 s platností od 1.1.2011.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje Příkaz starosty k inventarizaci majetku města Strmilov ke dni 31.12.2010.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje komisi pro výběr nového pronajímatele kulturního domu v tomto složení: Jaromír Krátký, Stanislav Jonáček, Bohumil Souček, Jiří Eder, Dušan Urban.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje spoluodpovědnost členů zastupitelstva za konkrétní oblasti života obce podle návrhu rady města.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Strmilov odkládá rozhodnutí o změně územního plánu města Strmilov – na základě žádosti p. Bohumíra Nušla.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Strmilov ruší usnesení zastupitelstva ze dne 30.9.2010 k bodu č. 7 = prodej pozemku p.č. 4126/4 a 3564 v k.ú. Strmilov.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Strmilov ukládá starostovi města dopracovat rozpočet města na rok 2011 a zpracovat rozpočtový výhled na roky 2011, 2012 a 2013 a předložit tyto dokumenty ke schválení příštímu jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje Rozpočtová opatření č. 3/2010 podle rozpisu od hlavní účetní města.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje jednací řád zastupitelstva předložený radou města – s doplňky z jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje nového dodavatele elektřiny pro město Strmilov podle výběrového řízení a doporučení firmy IP Izolace Polná, s.r.o – to je společnost United Energy Trading a.s a ukládá starostovi uzavřít s touto firmou smlouvu na dodávku silové energie na dobu určitou s platností jednoho roku.

 

Ve Strmilově dne 2.12.2010

Jaromír Krátký, starosta

Kontakt

Osadní výbor- knihovna
Česká Olešná 378 53

Oblíbené odkazy

OSADNÍ VÝBOR

Složení zastupitelů OV Č.Olešná

Činnost osadního výboru

Zápisy ze zasedání osadního výboru

Fotokronika 

Knihovna + akce 

Firmy v obci

Vše o vodě  v obci

Strmilovské noviny

 Aktuální kurzy a počasí

 Odkazy na jiné stránky

 Plánovací kalendář

Sběrný dvůr

TOPlist